گزارش کارآموزی رشته حقوق

پروژه کارآموزی,پروژه مطالعه پرونده بترفیت,پروژه مطالعه پرونده بطرفیت,خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارآموزی و,دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی مطالعه پرونده بطرفیت
دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :فهرست مطالب موضوع                                                                                                          صفحه 1. تعديل اجاره بهاء………………………………………………………………………………………. 2. افزايش اجاره بهاء……………………………………………………………………………………. 3. تخريب ساختمان………………………………………………………………………………………. 4. تفكيك و تقسيم ملك………………………………………………………………………………….. 5. تعديل اجاره بهاء ……………………………………………………………………………………… 6. اخذ صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء………………………………………… 7. افزايش اجاره بهاء …………………………………………………………………………………… 8. تعديل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت ……………………………………………………….. 9. مطالبه اجرت المثل……………………………………………………………………………………. 10. صدور پروانه كسب ………………………………………………………………………………. 11. تخليه مغازه ………………………………………………………………………………………….. 12. تجويز انتقال منافع………………………………………………………………………………….. 13. پرداخت حق الزحمه انجام كار ساختماني …………………………………………………. 14. تعديل اجاره بهاء …………………………………………………………………………………… 15. فروش ملك مشاعي………………………………………………………………………………… 16. تعديل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 17. تعديل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 18. تقويت و ايمن سازي ساختمان…………………………………………………………………. 19. فروش ملك مشاع…………………………………………………………………………………… 20. تعمير واحد كسب……………………………………………………………………………………. 21. تخليه عين مستاجره، مطالبه اجرت المثل……………………………………………………. 22. مطالبه وجه……………………………………………………………………………………………. 23. تخلیه مغازه……………………………………………………………………………………………. 24. تعدیل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 25. مطالبه وجه……………………………………………………………………………………………. 26. تخلیه مغازه……………………………………………………………………………………………. 27. مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………. 28. انتقال حق کسب و پیشه…………………………………………………………………………… 29. تعدیل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 30. تخلیه ……………………………………………………………………………………………………. 31. تعیین ارزش ملک……………………………………………………………………………………. 32. پرداخت قيمت متعارف ملک……………………………………………………………………… 33. سرقفلی مغازه………………………………………………………………………………………… 34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله …………………………………………….. 35. تعدیل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان……………………………………………. 37. تعیین داور…………………………………………………………………………………………….. 38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)      39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری……………………………. 40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی……….. 41. مطالبه حق کسب و پیشه…………………………………………………………………………. 42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ……………………………………………………………….. 43. تقاضای انجام تعهدات…………………………………………………………………………….. 44. پایان کار ساختمانی………………………………………………………………………………… 45. عدم خلاف ساختمانی …………………………………………………………………………….. 46. عدم خلاف ساختمانی …………………………………………………………………………….. 47. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 48. توقف عملیات ساختمانی …………………………………………………………………………. 49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)       50. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 51. تخریب …………………………………………………………………………………………………. 52. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 53. تعیین قدمت بناء……………………………………………………………………………………… 54. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 55. پایان کار ساختمانی…………………………………………………………………………………   مركز امور مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه واحد آموزش « فرم گزارش كارآموزي» نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي                      شماره پرونده آموزشي :9844/60 رشته كارشناسي: راه و ساختمان پرونده به كلاسه : 85/15/1354 موضوع كارآموزي :مطالعه پرونده بطرفيت خواهان : مير يوسف …. خوانده : اداره حقوقي بانك ملت وكيل قانوني يا نماينده : احمد توراني تعيين خواسته و بهاي آن : تقاضاي تعديل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ريال ماهيانه بمبلغ 000/600/6 ريال با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل .   شرح اقدامات انجام شده : با احترام ، به استحضار مي‌رساند بموجب قراردادرسي شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو و يك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان …………. جهت محل شعبه بانك ملت درتصرف خوانده محترم مي‌باشد . بموجب توافقنامه‌ في مابين آخرين تعديل بعمل آمده بيش از سه سال است سپري شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و عندالزوم ارجاع امر به كارشناس رسمي و صدور حكم به محكوميت خوانده به افزايش اجاره از مبلغ 000/100/1 ريال به مبلغ 000/600/6 ريال ماهيانه با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا صدور حكم و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را دارم .   نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي: رياست محترم شبه 15 دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران با سلام واحترام : عطف به پرونده كلاسه 85/15/1354 به استحضار مي‌رساند.  پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان عليه خوانده بخواسته تعديل اجاره بهاي شعبه بانك ملت واقع در تهران ….به استحضار مي‌رساند در معيت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازديد بعمل آمد –جزئي از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمي شماره ….. مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نيز به شرح فوق اعيانهاي آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رويت لايحه تقديمي بانك ملت مساحت كل شعبه 690 متر مربع ذكر شده كه ميزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازي صادره ا ز منطقه 12 شهرداري تهران دو طبقه آن رويهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گرديده است تغييرات و تعميرات ارسالي انجام ده بهزينه بانك ملت بوده – انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است – عمر بنا حدود 45 سال و آخرين تعديل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ريال انجام شده است نظر به عنايت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهاي مورد اجاره و براي هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاريخ تقديم دادخواست 24/10/85 ماهيانه000/800/1 ريال تعيين و با ستحضار مي‌رسد .   محمد ولي حاكمي برآبادي كارشناس رسمي دادگستري   هيئت كارشناسان منتخب دادگاه رياست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومي تهران با سلام ، موضوع : كارشناسي در رابطه با پرونده كلاسه 85/15/1354 احتراماً عطف به كلاسه پرونده فوق الذكر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهي از موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان و تصميم دادگاه محترم مبني بر تعديل اجاره بهاء قسمتي از بانك ملت واقع در تهران ………….با راهنمائي نماينده محترم بانك ملت به محل شعبه فوق الذكر مراجعه و پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم نظريه كارشناسي بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ………… مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و يك هال و راهرو و يك آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم ، از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله را كه جزء پلاك ثبتي بشماره 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران بازار كفاشها محسوب مي گردد . مورد ثبت اسناد مالكيت بشماره ………………… صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانك ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت كل بناي بانك در دو طبقه با عنايت به مندرجات برگ نوسازي صادره از شهرداري منطقه 12 معادل 722 متر مربع مي‌باشد . مورد اجاره كه قسمتي از محوطه شرقي بانك محسوب مي‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازي صادره از منطقه 12 شهرداري تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط كارشناس بدوي پرونده ) اعلام گرديده است . با مقايسه مندرجات اجاره نامه اوليه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعاي نماينده بانك ملت توسط بانك پرداخت شده است .   وضعيت فني بناء : اسكلت آن آهني –سقف طبقات طلاق ضربي –كف سراميك – بدنه گچ كاري رنگ آميزي شده است . درب و پنجره‌هائي كه به محوطه پاساژ باز مي‌گردد و با شيشه از نوع سكوريت پله دسترسي به طبقات از سنگ از نوع گرافيك دست‌انداز بالكن طبقه دوم با پروفيل و شيشه سكوريت اجاره شده است . بانك داراي امتياز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانك است . نظريه كارشناسي : باعنايت بمراتب فوق و با توجه به موقعيت مكاني و زماني ملك اجاره بهاي ملك موصوف از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهيانه مبلغ 000/800/1 ريال معادل يكصد و هشتاد هزار تومان تعيين واعلام گردد. با احترام هئيت كارشناسان منتخب مهندس علي فرجي     مهندس علي‌اكبر فرهودي      مهندس عباسعلي حجاريان   بسمه تعالي به تاريخ : 1/5/86       پرونده كلاسه : 85/15/1354             شماره دادنامه : 508 مرجع رسيدگي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران خواهان :مير يوسف …. با وكالت احمد توراني خوانده : بانك ملت اداره حقوقي خواسته : تعديل اجاره بهاء   « راي دادگاه » در خصوص دعوي مير يوسف ….. با وكالت احمد توراني بطرفيت بانك ملت اداره حقوقي بخواسته تعديل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان ………………. موضوع سند رسمي اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظيمي دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمي تهران با احراز مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاري بين متداعيين و نظريه انقضاي فرجه قانوني براي تعديل اجاره بهاء دادگاه حقانيت درخواست خواهان را ثابت تشخيص داده و با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و هيئت كارشناسان كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضيه مباينتيندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حكم به تعديل اجاره بهاي ملك موصوف از مبلغ 000/100/1 ريال بمبلغ 000/800/1 ريال صادر و اعلام مي‌نمايد مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاريخ 24/1/85 لغايت صدور حكم بمبلغ 000/400/4 ريال همچنين پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله بمبلغ سه ميليون ريال در حق خواهان محكوم مي‌گردد ، راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد .   رئيس شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران موسوي   ارائه پيشنهاد : آشنايي با قوانين و مقررات حقوقي و نحوه كارشناسي در خصوص تعديل اجاره بهاء .    امضاء كارآموز                                     امضاءسرپرست كارآموزي   مركز امور مشاوران  حقوقي وكلاء و كارشناسان  قوه قضائيه واحد آموزش « فرم گزارش كارآموزي» نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي                      شماره پرونده آموزشي :9844/60 رشته كارشناسي: راه و ساختمان پرونده به كلاسه : 85/15/1568 موضوع كارآموزي : مطالعه پرونده بطرفيت خواهان : 1- زهرا 2- پريسا … خوانده : فريدون … وكيل يا نماينده : حسين محصل مطانتي  تعيين خواسته و بهاي آن : افزايش اجاره بهاء از 000/375 ريال به 000/500/1 ريال و مابه التفاوت و خسارات دادرسي .   شرح اقدامات انجام شده : با نهايت احترام باستحضار مي‌رساند ؛ خوانده دعوي ششدانگ يكباب آپارتمان جزء پلاك ثبتي 5874/6933 و بخش 2 تهران را كه به دلالت اسناد مالكيت پيوست ، ثمن اعياني و نيز يك سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ آن متعلق به خواهانها مي‌باشد . بمنظور دفتر تجاري و براي مدت يكسال اجاره نموده است ، كه بموجب دادنامه شماره 1268 مورخ 21/12/81 اجاره بهاي مقدار مالكيت خواهانها از تاريخ 26/3/80 مبلغ 000/375ريال تعيين گرديده كه بيش از سه سال و حدود 6 سال از آن مي گذرد و هزينه‌هاي زندگي نيز بسيار افزايش يافته است .  عليهذا نظر به فراهم بودن شرايط دعوي تعديل به تقديم دادخواست حاضر مبادرت و بدينوسيله مستنداً به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 رسيدگي و صدور حكم افزايش اجاره بهاي قدر السهم خواهان ما از 000/375 ريال به 000/500/1 ريال و محكوميت خوانده به پرداخت ما به التفاوت و خسارات دادرسي مورد تقاضاست .   نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي : رياست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران احتراماً ؛ عطف به اخطاريه مذكور در خصوص دعوي : خانمها زهرا …… و پريسا … به طرفيت : آقاي فريدون ……. موضوع : تعيين و تعديل اجاره بهاء يكباب واحد : اداري واقع در خيابان ………………….اينجانب پس از مطالعه پرونده وبازديد از محل نظريه را بشرح زير باستحضار مي‌رساند . مورد كارشناسي عبارتست از : يكباب آپارتمان اداري كه داراي اجاره نامه : عادي مورخ 1/1/70 بوده و جزء پلاك ثبتي :5874/6933 بخش دو مي‌باشد .  براساس دادنامه شماره : 1268 مورخ 21/12/81 شعبه 227 سابق از تاريخ تقديم دادخواست 26/2/80 براي شمينه اعياني و يك سهم از ده سهم ماهيانه 000/375 ريال تعيين شده است .   مشخصات : آپارتمان مساحت آن طبق عوارض مشاغل 123 متر مربع يك صد و بيست و سه متر مربع با قدمت بيش از 35 سال كه حسب اظهار توسط مستأجر بازسازي شده است .  نظريه : با توجه به مراتب فوق و شرايط مكاني و زماني و سبق اجاره و رعايت جميع جهات و عوامل موثر در قضيه اجاره بهاء ماهيانه در تاريخ تقديم دادخواست : 8/12/85 بمبلغ000/780 ريال هفتصد و هشتاد هزار ريال تعيين و اعلام مي‌شود .   با احترام مهندس مسعود وكيلي كارشناس رسمي دادگستري   بسمه تعالي به تاريخ :23/5/86     پرونده كلاسه :85/15/1568              شماره دادنامه :603 مرجع رسيدگي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران خوانده : فريدون…… « راي دادگاه » درخصوص دعوي زهرا ……….. و پريسا ……………. با وكات حسين محصل فطانتي بطرفيت فريدون …. بخواسته تعديل اجاره بهاء ، يكباب آپارتمان از پلاك ثتي 5874/6933 بخش 2 تهران به نست سهم خواهان‌ها واقع در تهران خيابان ………….. موضوع قرارداد عادي اجاره مورخ 1/1/1370 بااحزار مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاريبين متداعيين و نظر به انقضاي فرجه قانوني براي تعديل اجاره بهاء دادگاه حقانيت در خواست خواهان را ثابت تشخيص داده و با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستر كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضيه مباينتي ندارد دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حكم به تعديل اجاره بهاي ملك موصوف به نسبت سهم مشاع خواهانها از مبلغ 000/375ريال به مبلغ 000/780 ريال صادر و اعلام مي‌نمايد مضافاً خوانده به پرداخت ما به التفاوت اجاره بهاء ؛ از تاريخ 8/12/85 لغايت صدور حكم بمبلغ 000/550/1 ريال و همچنين هزينه دادرسي و حق الوكاله بمبلغ دو ميليون ريال در حق خواهان محكوم مي گردد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد .   رئيس شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي) تهران موسوي   ارائه پيشنهاد با توجه به تعيين خواسته خواهان نظر كاشناس رسمي دادگستري كاملاً منطقي بنظر مي‌رسد. امضاء كارآموز                                      امضاء و مهر سرپرست كارآموزي   مركز امور مشاوران  حقوقي وكلاء و كارشناسان  قوه قضائيه واحد آموزش « فرم گزارش كارآموزي» نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي                      شماره پرونده آموزشي :9844/60 رشته كارشناسي : راه و ساختمان پرونده به كلاسه 85/15/1049- پرونده به كلاسه قديم : 85/15/92 موضوع كارآموزي : مطالعه پرونده بطرفيت خواهان : شركت سهامي خاص بيمارستاني دي خوانده : خانم آفاق ….. تعيين خواسته و بهاي آن : صدور حكم عليه خوانده بر تخريب ساختمان 24 واحدي منجمله واحد آپارتماني خوانده و نوسازي ساختمان از طريق احداث بنا با وضعيت فعلي آپارتمان خوانده بشرح متن دادخواست مقوم به يازده ميليون ريال و محكوميت خوانده به پرداخت هزينه تخريب و احداث بناء نست به سهم از كل هزينه‌هاي مورد لزوم مقوم به مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال با خسارات قانوني. شرح اقدامات انجام شده : در مورخ 21/5/83به اتفاق كارشناس محمد ولي حاكمي بر آبادي و وكيل خواهان محمد را نصيريان به محل اجراي قرار واقع در خيابان وليعصر –طبقه سوم وارد شديم ، ساختمان شامل پنج طبقه شش واحدي مي‌باشد و كليه واحدها توسط بيمارستان خريداري گرديد ،و فقط چهار واحد به افراد متفرقه تعلق دارد كه در طبقات اول و سوم و چهارم سكونت دارند ،‌در پاركينگ از بعضي از لوله‌ها كه مربوط به طبقه اول مي‌باشد كه كسي درآنجا سكونت ندارد ، ريزش آب ديده مي شود و همچنين در يكي دو قسمت از ديوارها در نزديكي پنجره ترك ديده مي‌شود كه البته در اكثر ساختمانها ديده مي‌شود در طبقه چهارم سقف شيرجه بلوك و در طبقات پايين طاق ضربي با تيرآهن مي‌باشد. آقاي دكتر قاسمي رئيس هيأت مديره بيمارستان اظهار مي‌دارند مي‌خواهيم ساختمان را بازسازي كنيم مهندسين گفتند قابل بازسازي نيست و مي‌خواهيم تجديد بنا كنيم كه چهار مالك ديگر موافقت نمي‌كنند، خانم آقاي …. اشهار مي‌دارند كه ساختمان نياز به تجديد بنا ندارد و بيمارستان به قصد تملك اين چهارواحد ديگر به چنين ترفندي تمسك جسته و ما قبلاً پذيرفتيم كه با قيمت بيشتري واحدهاي اختصاصي بخود را بفروشيم و آنها قبول نكردند و اكنون آن پيشنهاد قيمت بيشتري براي فروش مي كنند و ما حاضر به فروش نيستيم ، بنابراين ملاحظه آنچه بنظر مي‌رسد اين است كه ساختمان نياز به بازسازي دارد ولي استحكام ساختمان براي سالها زندگي در آنجا را مناس نشان مي‌دهد و ضرورت تجديد بنا ملاحظه نمي‌گردد. این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.(فایل قابل ویرایش است )تعداد صفحات : 510

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت گزارش کارورزی مطالعه پرونده بطرفیت گزارش کارورزی پروژه کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی خرید گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی پروژه مطالعه پرونده بترفیت پروژه مطالعه پرونده بطرفیت خرید گزارش کارآموزی و

 • تحقیق فرزندسالاری

  پاورپوینت فرزندسالاری,پایان نامه فرزندسالاری,تحقیق فرزندسالاری,دانلود پایان نامه فرزندسالاری,دانلود تحقیق فرزندسالاری,دانلود مقاله فرزندسالاری,فرزندسالاری,فرزندسالاری به انگلیسی,فرزندسالاری در ایران,مقاله فرزندسالاری دانلود تحقیق فرزندسالاری دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد فرزندسالاری،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع روابط والد- فرزند محدودیت مطلق پیامدهای نامطلوب محدودیت…

 • امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93

  آزمون اصول کنترل کیفیت,امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت,امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان,جزوه اصول کنترل کیفیت,دانلود امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت,دانلود نمونه سوال اصول کنترل کیفیت,درس اصول کنترل کیفیت,نمونه سوال اصول کنترل کیفیت دانلود امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت…

 • گزارش کارآموزی شرکت رهیافت

  دانلود گ,دانلود گزارش کارآموزی شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا,شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا,گزارش کارآموزی شرکت رهیافت رسا,گزارش کارآموزی شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا,گزارش کارورزی شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا دانلود گزارش کارآموزی شرکت رهیافت دانلود فایل…

 • تحقیق بررسی پوشاک مردم حوزه دریای خزر

  پروژه پوشاک مردم حوزه دریای خزر,پوشاک مردم حوزه دریای خزر,تحقیق در مورد پوشاک مردم حوزه دریای خزر,دانلود تحقیق پوشاک مردم حوزه دریای خزر,دانلود رایگان تحقیق پوشاک مردم حوزه دریای خزر,مقاله پوشاک مردم حوزه دریای خزر,مقاله در مورد پوشاک مردم حوزه…

 • پکیج کامل جزوه و ویدئوهای درس سوم زبان یازدهم (هنر و فرهنگ: Art and Culture)

  جزوه زبان انگلیسی 11,جزوه زبان انگلیسی یازدهم,جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 10 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی11,دانلود جزوه زبان انگلیسی 11,دانلود جزوه زبان انگلیسی یازدهم,زبان انگلیسی 11 دبیرستان برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی11 برای کنکور دانلود پکیج کامل جزوه و ویدئوهای درس…

 • دانلود گزارش کارآموزی سايپا ,تعميرات موتور پرايد

  خرید گزارش کارآموزی سايپا,خرید گزارش کارورزی تعميرات موتور پرايد,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی سايپا,دانلود گزارش کار سايپا,دانلود گزارش کارآموزی سايپا,کارآموزی سايپا,کارورزی سايپا تعميرات موتور پرايد,گزارش کارآموزی سايپا تعميرات موتور پرايد دانلود دانلود گزارش کارآموزی سايپا ,تعميرات موتور پرايد دانلود فایل دانلود…

 • شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی

  آبراهه های استان مرکزی,شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی,شیپ فایل رودخانه های استان مرکزی,لایه GIS آبراهه های استان مرکزی,لایه آبراهه های استان مرکزی,لایه جی آی اس آبراهه های استان مرکزی,نقشه آبراهه های استان مرکزی,نقشه رودخانه های استان مرکزی دانلود شیپ…

 • تحقیق شرايط ازدواج و عقد

  پایان نامه پیرامون ازدواج,پروژه ازدواج,تحقیق ازدواج,تحقیق در مورد ازدواج,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ازدواج,دانلود تحقیق ازدواج,مقاله ازدواج تحقیق شرايط ازدواج و عقد رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:و از نشانه هاي خدا بر شما اين است كه از جنس خودتان…

 • شیپ فایل زمین شناسی استان گیلان

  استان گیلان,شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندها,شیپ فایل لیتولوژی,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی,نقشه ی سازند ها دانلود شیپ فایل زمین شناسی استان گیلان دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • تحقیق تئاتر شاعرانه و شرق

  تحقیق تئاتر شاعرانه و شرق تئاتر شاعرانه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تئاتر شاعرانه و شرققالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 80بخشی از متن تحقیق:تقریباً اغلب افراد یا جریان هایی که پیامبران و مدافعات شاعرانگی در زندگی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان مرکزی

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان مرکزی,لایه GIS محدوده سیاسی استان مرکزی,محدوده سیاسی استان مرکزی,مرز استان مرکزی,مرز استان های کشور دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان مرکزی دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: لایه…

 • پاورپوینت کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

  شبکه,کامپیوتر,مدیریت,ویروس پاورپوینت کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت،در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ویروس هاویروس چیست؟عملکردانواع ویروسعلایمهشدار های ویروسی   کامپیوتر مدیریت ویروس شبکه

 • بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 1 دبیرستان (پسری که بخار را وادار به کار کرد.)

  آموزش زبان انگلیسی,جزوه زبان انگلیسی اول دبیرستان,درس ششم زبان انگلیسی اول دبیرستان,زبان انگلیسی اول دبیرستان,زبان انگلیسی اول دبیرستان در کنکور,زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 6,زبان انگلیسی اول دبیرستان نمونه سوالات,گرامر انگلیسی کنکور دانلود بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی…

 • پاورپوینت دلایل استفاده از مهندسی ارزش

  پاورپوینت دلایل استفاده از مهندسی ارزش مهندسی ارزش رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع دلایل استفاده از مهندسی ارزش،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:علیرغم پیشرفت های بشری، هنوز تمامی ابنای بشر از حداقل های…

 • تحقیق مدیریت منابع انسانی و نقش آن در سازمان

  پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,تحقیق آماده در مورد مدیریت,تحقیق در موردمدیریت منابع انسانی,تحقیق مدیریت منابع انسانی,دانلود تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی,دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی,دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی تحقیق مدیریت منابع انسانی و نقش آن در سازمان…

 • تحقیق فراگیربودن مسئله شر

  پروژه در مورد فراگیربودن مسئله,پروژه فراگیربودن مسئله شر,تحقیق در مورد فراگیربودن مسئله شر,دانلود تحقیق فراگیربودن مسئله شر,دانلود رایگان تحقیق فراگیربودن مسئله شر,فراگیربودن مسئله شر,مقاله در مورد فراگیربودن مسئله شر,مقاله فراگیربودن مسئله شر تحقیق فراگیربودن مسئله شر رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق مشخصات آلومينيم و آلياژهاي آن

  پروژه مشخصات آلومينيم و آلياژهاي آن,تحقیق در مورد مشخصات آلومينيم و آلياژهاي آن,دانلود تحقیق مشخصات آلومينيم و آلياژهاي آن,دانلود رایگان تحقیق مشخصات آلومينيم و آلياژهاي آن,مشخصات آلومينيم و آلياژهاي آن,مقاله,مقاله مشخصات آلومينيم و آلياژهاي آن تحقیق مشخصات آلومينيم و آلياژهاي…

 • پاورپوینت نوسان سازها

  تشدید کننده ها,معيار نوسان,نوسان,نوسان ساز فیدبکی,نوسان ساز کریستالی پاورپوینت نوسان سازها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع نوسان سازها،در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعيار نوساننوسان سازهاي فيدبكينوسان سازهاي كريستالينوسان ساز مقاومت منفيتشديدكننده هانتيجه گيري   نوسان…

 • تحقیق مددکاری اجتماعی

  اصول مددکاری اجتماعی,پایان نامه مددکاری اجتماعی,پروژه مددکاری اجتماعی,تحقیق مددکاری اجتماعی,مبانی مددکاری اجتماعی,مددکاری اجتماعی,مددکاری اجتماعی چیست,مددکاری اجتماعی در زندان,مددکاری اجتماعی کارشناسی ارشد,مقاله مددکاری اجتماعی دانلود تحقیق مددکاری اجتماعی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مددکاری اجتماعی،در قالب word و در 121…

 • گزارش امکان سنجی طرح تولید لعاب سرامیکی

  تولید لعاب سرامیکی,دانلود رایگان طرح تولید لعاب سرامیکی,دانلود طرح تولید لعاب سرامیکی,دانلود گزارش امکان سنجی طرح تولید لعاب سرامیکی,طرح تولید لعاب سرامیکی,گزارش امکان سنجی طرح تولید لعاب سرامیکی,مطالعات امکان سنجی طرح تولید لعاب سرامیکی دانلود گزارش امکان سنجی طرح تولید…

 • تحقیق ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌

  تحقیق ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 31بخشی از متن تحقیق:چکیده: هیولای‌ «مجتمع‌ نظامی_صنعتی» كه‌ از طریق‌ فشار…

 • جزوه کامل آموزشی پرورش آرتمیا به همراه تصاویر

  پرورش آرتمیا,پرورش آرتمیا در آکواریوم,تغذیه آرتمیا,تغذیه آرتمیا با مخمر,تکثیر آرتمیا در خانه,تهیه آب سبز برای تغذیه آرتمیا,تهیه غذای آرتمیا,روش هچ کردن آرتمیا,ساخت دستگاه هچ آرتمیا,غذای آرتمیا,کتاب پرورش آرتمیا,نحوه هچ سیست آرتمیا دانلود جزوه کامل آموزشی پرورش آرتمیا به همراه تصاویر…

 • بررسی انواع عیوب ریخته گری

  انواع عیوب ریخته گری,بررسی انواع عیوب ریخته گری,پاورپوینت انواع عیوب ریخته گری,پروژه انواع عیوب ریخته گری,پروژه عیوب ریخته گری,تحقیق انواع عیوب ریخته گری,تحقیق عیوب ریخته گری,عیوب ریخته گری,مقاله انواع عیوب ریخته گری,مقاله عیوب ریخته گری دانلود بررسی انواع عیوب ریخته…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان گلستان

  دانلود نقشه کاربری اراضی استان گلستان,شیپ فایل کاربری اراضی استان گلستان,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان گلستان,نقشه ی کاربری اراضی استان گلستان دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان گلستان دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان گلستان مشخصات سیستم…

 • نقشه ی بخش های شهرستان ورزقان

  استان آذربایجان,بخش های شهرستان ورزقان,شیپ فایل بخش های شهرستان ورزقان,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان ورزقان,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان ورزقان,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان ورزقان…

 • پاورپوینت حجامت

  آشنایی با حجامت,حجامت,حجامت 97,حجامت پا,حجامت پاکرال,حجامت پشت گوش,حجامت چیست,حجامت در آمریکا,حجامت در تورنتو,حجامت در زمستان,حجامت سر,حجامت صورت,حجامت عام,حجامت فواید,حجامت کبد,حجامت کمر,روش انجام حجامت,روش حجامت دانلود پاورپوینت حجامت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع حجامت،در قالب ppt و در 20 اسلاید،…

 • تحقیق تیمور گورکان

  پایان نامه تیمور گورکان,پروژه تیمور گورکان,پروژه در مورد تیمور گورکان,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد تیمور گورکان,تیمور گورکان,دانلود تحقیق تیمور گورکان,دانلود رایگان تحقیق تیمور گورکان,مقاله تیمور گورکان,مقاله در مورد تیمور گورکان تحقیق تیمور گورکان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق…

 • گزارش مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد آجر پرليتی

  امکان سنجی توليد آجر پرليتی,دانلود طرح توجیهی توليد آجر پرليتی,راه اندازی توليد آجر پرليتی,طرح توجیهی توليد آجر پرليتی,طرح راه اندازی توليد آجر پرليتی,طرح کسب و کار توليد آجر پرليتی,کارآفرینی تول,کارآفرینی توليد آجر پرليتی دانلود گزارش مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد…

 • جزوه زبان تخصصی عمران

  جزوه زبان تخصصی عمران,جزوه زبان تخصصی عمران ارشد,جزوه زبان تخصصی عمران برای کنکور,جزوه زبان تخصصی عمران کنکور,دانلود جزوه زبان تخصصی عمران,دانلود جزوه زبان تخصصی عمران ارشد,دانلود جزوه زبان تخصصی عمران کنکور جزوه زبان تخصصی عمران رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه…

 • تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

  پایان نامه پیرامون رضایت شغلی کارکنان مدرسه,پروژه رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق در مورد رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق روانشناسی رضایت شغلی کارکنان,دانلود تحقیق رضایت شغلی کارکنان مدرسه,مقاله رضایت شغلی کارکنان مدرسه تحقیق بررسی رابطه بین سبک های…

 • پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل های EATBS، SAFE و Word (قابل ویرایش)

  پروژه بتن,پروژه طراحی ساختمان بتنی,پروژه طراحی فنی ساختمان بتنی,دانلود پروژه بتن,دانلود پروژه ساختمان بتنی,دانلود پروژه طراحی ساختمان بتنی,دانلود پروژه طراحی فنی ساختمان بتنی,دانلود رایگان پروژه بتن,ساختمان 6 طبقه بتنی,ساختمان بتنی پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل های EATBS، SAFE…

 • پاورپوینت درس انسان، طبیعت و معماری با موضوع نهنگ

  آشنایی با نهنگ,پاورپوینت درس انسان طبیعت معماری,پایان نامه نهنگ,پروژه درس انسان طبیعت معماری,پروژه نهنگ,تحقیق درس انسان طبیعت معماری,تحقیق نهنگ,جزوه درس انسان طبیعت معماری,درس انسان طبیعت معماری,معماری نهنگ,مقاله نهنگ دانلود پاورپوینت درس انسان، طبیعت و معماری با موضوع نهنگ دانلود فایل…

 • پاورپوینت بافت فرسوده اهواز در منطقه عامری

  بافت فرسوده,بافت فرسوده به انگلیسی,بافت فرسوده تهران,بافت فرسوده شهری,پاورپوینت بافت فرسوده,پایان نامه بافت فرسوده,تحقیق بافت فرسوده,تحقیق معماری بافت فرسوده,معماری بافت فرسوده,معماری بافت های فرسوده,مقاله بافت فرسوده دانلود پاورپوینت بافت فرسوده اهواز در منطقه عامری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق تاريخچه شيراز

  پایان نامه تاريخچه شيراز,پروژه تاريخچه شيراز,پروژه در مورد تاريخچه شيراز,تاريخچه شيراز,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد تاريخچه شيراز,دانلود تحقیق تاريخچه شيراز,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه شيراز,مقاله تاريخچه شيراز,مقاله در مورد تاريخچه شيراز تحقیق تاريخچه شيراز رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • پاورپوینت عارضه سر به جلو (حركات اصلاحي و درماني)

  پاورپوینت عارضه سر به جلو,تشخیص سر به جلو,تشخیص ناهنجاری سر به جلو,تعریف سر به جلو,حرکات اصلاحی شانه به جلو,حرکات اصلاحی گردن رو به جلو,سر به جلو ppt,شانه رو به جلو پاورپوینت عارضه سر به جلو (حركات اصلاحي و درماني) رفتن…