پاورپوینت جلد اول و دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

پاورپوینت جلد اول و دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران
کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی هورن گرن

رفتن به سایت اصلی

دانلود پاورپوینت جلد اول و دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران، در قالب pptx و در 303 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:جلد اول:فصل اول:  نقش حسابدار در سازمانهدف هاي اصلي سيستمهاي حسابداريرابطه حسابداري مديريت،حسابداري مالي و حسابداري صنعتيزنجيره ارزش كارهاي تجاريوظايف مهم حسابداري مديريتاصول اخلاقي حسابداران مديريتموضوعات اصلي مديريت نوينمشكلات رايج اخلاقي و آيين نامه اصول اخلاقيفصل دوم: مقدمه ای بر هدفها و اصطلاحات هزینهموضوع هزینههزینه های مستقیم و غیر مستقیمعوامل موثر بر طبقه بندی هزینه هاعوامل هزینه و مدیریت هزینهالگوی رفتار هزینهمفروضات اصلی طبقه بندی هزینه هاانواع رابطه هزینهاستفاده محتاطانه از بهای تمام شده واحدصورتهای مالی و اصلاحات فنی هزینهشرکت های خدماتیشرکت های تولیدی و بازرگانیهزینه های تولیدبهای اولیه و هزینه های تبدیلمفاهیم مختلف هزینه های محصولطبقه بندی هزینه هافصل سوم: سیستم های هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (1)مقدمهمفاهیم زیر بنایی سیستم های هزینه یابیسیستم های هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ایهزینه یابی واقعیمراحل هزینه یابی سفارش کار هزینه یابی عادی دوره زمانی برای محاسبه نرخ هزینه های غیرمستقیمهزینه یابی گسترده هزینه یابی یکنواخت اصلاح سیستم های هزینه یابیمقدمه هزینه یابی بر مبنای فعالیتفصل چهارم: سيستم هاي هزينه يابي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت (2)روش شش مرحله اي هزینه یابی سفارش کار مدارك مرجع (source documents) تفاوت بين دفاتر معين و كل كالاي درجريان ساختچگونگي رديابي فعاليت هاي توليدي در سيستم هزينه يابي سفارش كار (ثبت هاي حسابداري)روش هاي مختلف تسهيم اضافه يا کسر جذب سربار سلسله مراتب تخصيص هزینه ها مقایسه روش هزینه یابی سنتی و بر مبنای فعالیت فصل پنجم: سيستم های هزينه يابی مرحله ایتعریف سيستم هزينه‌يابي مرحله‌ايهزينه يابی مرحله ای بدون ضايعاتثبت عمليات در دفتر روزنامه روشهای ارزش گذاری در توليدروش ميانگين موزوندو جزء اصلي محاسبه ميانگين موزون روش اولين صادره از اولين وارده (FIFO)مقايسه روشهاي ميانگين موزون و اولين صادره از اولين واردههزينه‌هاي استاندارد  و هزينه‌يابي مرحله‌اي خلاصهفصل ششم: ضايعات محصول، واحدهاي مشمول دوباره كاري و ضايعات موادضايعات محصولدوباره كاريضايعات موادانواع ضايعات محصولضايعات عاديضايعات غيرعادياهداف اصلي درحسابداري ضايعات محصولسيستم هزينه يابي مرحله اي و ضايعات محصولمحاسبه واحدهاي ضايع شدهروش ميانگين موزون و ضايعات محصولروش اولين صادره از اولين وارده (FIFO)هزينه هاي استاندارد و ضايعات محصولمفروضات تخصيص ضايعات عادي محصولضايعات محصول، واحدهاي مشمول دوباره كاري وضايعات مواد درسيستم هاي هزينه يابي سفارش كارهزينه يابي سفارش كار و ضايعات محصولحسابداري ضايعات موادواحدهاي مشمول دوباره كاريجلد دوم:فصل هفتم: تخصیص هزینه ها (1)اصطلاحات فنی تخصیص هزینه هاهدفهای تخصیص هزینه معیارهای تصمیم گیری برای تخصیص هزینه هامعیارهزینه – منفعتمخازن هزینه غیرمستقیم و تخصیص هزینه هاتصمیمات مرتبط با هزینه های غیرمستقیمهمگن بودن مخازن هزینهتخصیص هزینه از یک دایره به دایره دیگرروشهای  تک نرخی و دو نرخیمزیت روش تک نرخیمزیت روش دونرخینرخ بودجه ای و نرخ واقعیتخصیص هزینه های دوایرپشتیبانیروش های تخصیص هزینه های دوایرپشتیبانیروش تخصیص مستقیمروش تخصیص یک طرفه (پله ای)روش تخصیص متقابلتخصیص هزینه های مشترکروش انفرادی تخصیص هزینهروش تفاضلی تخصیص هزینه هافصل هشتم: تخصیص هزینه ها (2)ردیابی و تخصیص هزینه هاتعیین هزینه های مستقیم محصولتعیین نرخ هر واحد از مبنای تخصیص هزینه برای تخصیص هزینه های غیرمستقیم تسهیم هزینه هاانتخاب مخزن هزینه های غیرمستقیم و تعیین نرخ هزینهمقایسه نرخهای کارخانه با نرخهای دوایرتغییر مبنای تخصیص هزینه هانتایج استفاده از مبنای تخصیص نامناسبعوامل هزینه و مبنای تخصیص هزینهتوجیه و بازپرداخت هزینه های مربوط به قراردادانعقاد قرارداد با سازمانهای دولت ایالات متحده امریکااستانداردها و تفاسیر هیات استانداردهای حسابداری صنعتیمنصفانه بودن قیمتتخصیص هزینه ها و تمایز ظرفیت استفاده شده از ظرفیت استفاده نشدههزینه های ظرفیت استفاده نشده و کاهش مارپیچی تقاضاچالشهای اندازه گیری ظرفیتتسهیم هزینه ها و سلسله مراتب هزینه هاسلسله مراتب هزینه های ساختار سازمانیسلسله مراتب هزینه های متعلق به نام تجاریفصل نهم: تخصیص هزینه ها (محصولات مشترک و فرعی)هزینه های مشترکهزینه های تفکیک پذیرطبقه بندی محصولات فرایند تولید مشترک دو رویکرد تخصیص هزینه های مشترکروش ارزش فروش در نقطه تفکیکروش مقیاس فیزیکیروش خالص ارزش بازیافتنی برآوردیروش درصد سود ناویژهدلایل کاربرد روش ارزش فروش در نقطه تفکیکحسابدار محصولات فرعیروشهای ارائه حسابداری محصولات فرعی فصل دهم: بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیتبودجه و چرخه بودجه ریزیچرخه بودجه بندی در سازمان هابودجه جامعمزیت های بودجه بندیدوره زمانی بودجهبودجه چرخشیمراحل تهیه بودجهمراحل تهیه بودجه عملیاتیعوامل کاهش اثربخشی بودجهمدل های برنامه ریزی مالی یارانه ایبودجه ریزی کایزنساختارسازمانی و مسئولیت پذیریحسابداری سنجش مسئولیتهزینه یابی برمبنای فعالیتمسئولیت و قابلیت کنترلایجاد انگیزه بیشتربرای رعایت صداقت در پیش بینی بودجهفصل یازدهم: بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (1)بودجه ثابت وانعطاف پذیرانحراف بودجه ثابتمراحل تهیه بودجه انعطاف پذیرانحراف بودجه انعطاف پذیرتهیه بودجه انعطاف پذیرانحرافات قیمت و کارآیی هزینه های مستقیمتجزیه و تحلیل انحراف،هزینه مواد مستقیمسنجش عملکرد با استفاده از انحرافاتعلت چندگانه انحرافبهبود مستمرتجزیه وتحلیل انحراف در سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیتفصل دوازدهم: بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (2)شباهت ها وتفاوت های برنامه ریزی هزینه های سربار متغیر وبرنامه ریزی هزینه های سربار ثابتویژگی های اصلی سیستم هزینه یابی استانداردمراحل تعیین نرخ بودجه ای تخصیص هزینه های سربار متغیرمحاسبه انحراف کارایی وهزینه سربار متغیرتفاوت بین انحراف کارایی هزینه غیر مستقیم متغیر با انحراف کارایی هزینه مستقیممحاسبه نرخ بودجه ای سربار ثابتمراحل تعیین نرخ سربار ثابت بودجه ای باید نحوه کاربرد تجزیه و تحلیل بودجه انعطاف پذیر در هزینه یابی بر مبنای فعالیتفصل سیزدهم: درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتریروشهای تخصیص درآمد روش منفرد تخصیص درآمدروش های تفاضلی تخصیص درآمدسایر روش های تشخیص درآمداجزای انحرافات حجم فروش انحرافات ترکیب فروش و مقدار فروش انحراف سهم بازار و انذازه بازاردرآمد های مشتری و هزینه های مشتری تجزیه و تحلیل هزینه های مشتری گروه سلسله مراتب هزینه مشتری هزینه مشتری تهیه گزارش سودآوری مشتری گرایش فرآیند به سوی تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری کاربرد تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری کاربرد تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری جلوه های سود آوری مشتری ارزیابی ارزش مشتری تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری انحرافات قیمت و کارایی مواد مستقیم فصل چهاردهم: هزینه یابی موجودی ها و تجزیه و تحلیل ظرفیتهزینه یابی موجودیظرفیتهزینه یابی متغیرهزینه یابی جذبیصورت سود و زیان هزینه یابی متغیرصورت سود و زیان هزینه یابی جذبیاثر نامطلوب هزینه یابی جذبی برانگیزه مدیرانهزینه یابی فرامتغیرصورت سود و زیان هزینه یابی فرامتغیرمفاهیم ظرفیت و تجزیه و تحلیل هزینه ثابت ظرفیتظرفیت نظری و عملیظرفیت عادی و ظرفیت مبتنی بر بودجه جامعصورت سود و زیان هزینه یابی فرامتغیرمفاهیم ظرفیت و تجزیه و تحلیل هزینه ثابت ظرفیتظرفیت  نظری و عملیظرفیت عادی و ظرفیت مبتنی بر بودجه جامعفصل پانزدهم: تجزيه و تحليل هزينه ـ حجم ـ سودفرضیات تجزيه و تحليل هزينه- حجم- سود ويژگي هاي اصلي تجزيه و تحليل هزينه- حجم- سود نقطه سر به سر روش حاشيه سود روش نمودار سود عملياتي مورد نظر سود خالص مورد نظر و ماليات سود تجزيه و تحليل حساسيت اهرم عملياتي افق دوره زماني اثر ترکيب فروش بر سود تأثير ساختار هزينه ها بر اداره توازن خطر ـ بازده نقطه سربه سر چند محصولي عوامل هزينه متعدد حاشيه سود در مقابل سود ناويژهفصل شانزدهم: تعیین شیوه رفتار هزینه هامقدمهتشریح دو فرض مورد استفاده در برآورد رفتار هزینه‌ هاتشریح تابع خطی هزینه‌ها و سه روش متداول رفتار آن آشنایی با روکردهای گوناگون برآورد هزینه‌هاشش مرحله برآورد تابع هزینه بر مبنای روابط جاری یا گذشته هزینه‌ هاسه معیار برای ارزیابی و انتخاب عامل هزینهتوضیح توابع غیرخطی هزینه‌ها با ذکر مثالتفاوت بین مدل یادگیری متوسط زمان انباشته و مدل یادگیری زمان تفاضلی هر واحدآشنایی با مشکلات مربوط به توابع هزینه در زمینه داده‌ هاتوضیحات:این فایل شامل پاورپوینت “جلد اول و دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران” می باشد که در حجم 303  اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی هورن گرن دانلود کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی هورن گرن پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی هورن گرن نکات کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی هورن گرن

 • پاورپوینت سیستم های ارتقا کیفیت

  پاورپوینت سیستم های ارتقا کیفیت سیستم های ارتقا کیفیت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های ارتقا کیفیت،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:       كيفيت        ميزان برآورده شدن نيازمندي ها توسط…

 • تحقیق محدودیت های قوانین اجتماعی

  پایان نامه پیرامون قوانین اجتماعی,پروژه قوانین اجتماعی,تحقیق در مورد قوانین اجتماعی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی قوانین اجتماعی,تحقیق قوانین اجتماعی,دانلود تحقیق قوانین اجتماعی,مقاله قوانین اجتماعی دانلود تحقیق محدودیت های قوانین اجتماعی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد محدودیت های قوانین اجتماعی،در قالب word…

 • پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته (C)

  پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته (C) برنامه سازی پیشرفته (C) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه سازی پیشرفته (C)،در قالب ppt و در 250 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:منظور از برنامه نويسي کامپيوترتاريخچه مختصر برنامه نويسيمراحل نوشتن يک برنامه قالب کلی…

 • طرح توجیهی توليد پودر ميوه

  امکان سنجی طرح توليد پودر ميوه,تولید پودر میوه,دانلود طرح توجیهی طرح توليد پودر ميوه,طرح توجیهی طرح توليد پودر ميوه,طرح کارآفرینی طرح توليد پودر ميوه,طرح کسب و کار طرح توليد پودر ميوه,کارآفرینی طرح توليد پودر ميوه,هزینه طرح توليد پودر ميوه دانلود…

 • فايل اكسل فهرست بهاي تاسيسات مكانيكي 95

  دانلود فایل اکسل فهرست بها,دانلود فایل اکسل فهرست بها 95,دانلود فایل اکسل فهرست بها 95 تاسیسات مکانیکی,فایل اکسل فهرست بها,فایل اکسل فهرست بها 95,فایل اکسل فهرست بها 95 تاسیسات,فایل اکسل فهرست بها تاسیسات,فایل اکسل فهرست بها تاسیسات مکانیکی دانلود فايل…

 • پاورپوینت علف هرز توق

  پاورپوینت آماده کشاورزی علف هرز توق,پاورپوینت علف هرز توق,تحقیق علف هرز توق,دانلود power point علف هرز,دانلود پاورپوینت در مورد علف هرز توق,دانلود پاورپوینت علف هرز توق,دانلود تحقیق علف هرز توق,دانلود رایگان پاورپوینت علف هرز توق,علف هرز توق پاورپوینت علف هرز…

 • پاورپوینت انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فرآوری و کاربرد آن ها در ساختمان

  پاورپوینت مصالح ساختمانی,پایان نامه مصالح ساختمانی,تحقیق مصالح ساختمانی,مصالح ساختمانی,مصالح ساختمانی به انگلیسی,مصالح ساختمانی جدید,مصالح ساختمانی مدرن,مصالح ساختمانی مدرن در ایران,مصالح ساختمانی مدرن معماری,مقاله مصالح ساختمانی دانلود پاورپوینت انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فرآوری و کاربرد…

 • پاورپوینت مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی

  بررسی همبودی سوء مصرف مواد با اختلالات روانپزشکی در مراجعین,تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی,داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دردا,مقایسه خصوصیات شخصیتی و باورهای غیر منطقی در زنان مصرف کننده,مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیا پاورپوینت…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی

  امکانسنجی تولید پوشش کامپوزیت صنعتی,پوشش کامپوزیت,پوشش کامپوزیت صنعتی,تولید پوشش کامپوزیت,طرح توجیهی تولید پوشش کامپوزیت,طرح تولید پوشش کامپوزیت,کامپوزیت صنعتی دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی دانلود فایل دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی،در…

 • نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان یزد

  دانلود نقشه هم تبخیر استان یزد,شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان یزد,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان یزد,نقشه خطوط هم تبخیر استان یزد,نقشه منحنی های هم تبخیر استان یزد,نقشه هم تبخیر استان یزد دانلود نقشه ی منحنی های هم…

 • تحقيق موسيقي سنتي آذربايجان

  آواز آذربایجانی,انواع موغام,تحقيق هنر,دانلود تحقيق,دستگاه موسیقی,دستگاه‌هاي موغام آذربايجان,فولكلور موغام و مفاهيم آن,كار تحقيقي هنر,موسيقي,موسيقي آذربايجان,موسيقي سنتي,موسيقي سنتي آذربايجان,موسيقي محلي,موغام‌هاي با حجم كوچك دانلود تحقيق موسيقي سنتي آذربايجان دانلود فایل مقدمه:هر ملتي براي خود ارزش‌ها و آرمان‌هايي دارد كه اين ارزش‌ها…

 • تحقیق تاثير برخي از تيمارهاي شيميايي و انبار سرد بر روي ماندگاري گل بريده داودي

  تحقیق تاثير برخي از تيمارهاي شيميايي و انبار سرد بر روي ماندگاري گل بريده داودي تاثير برخي از تيمارهاي شيميايي و انبار سرد بر روي ماندگاري گل بريده داودي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق تاثير برخي از تيمارهاي شيميايي…

 • تحقیق بوستان سعدی

  بوستان سعدی,بوستان سعدی pdf,بوستان سعدی ppt,بوستان سعدی word,تحقیق بوستان سعدی,تحقیق در مورد بوستان سعدی,تحقیق درباره ی بوستان سعدی,مقاله ای در مورد بوستان سعدی,مقاله بوستان سعدی,مقاله درباره بوستان سعدی دانلود تحقیق بوستان سعدی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد بوستان سعدی،در قالب doc…

 • تحقیق آب موجود در جو

  آب موجود در جو,پایان نامه آب موجود در جو,پروژه آب موجود در جو,پروژه در مورد آب موجود در جو,تحقیق آم,تحقیق در مورد آب موجود در جو,دانلود تحقیق آب موجود در جو,دانلود رایگان تحقیق آب موجود در جو,مقاله آب موجود در…

 • دانلود طرح توجیهی تولید شیر

  BPتولید شیر,Business Plan تولید شیر,امکان سنجی تولید شیر,دانلود طرح توجیهی تولید شیر,طرح تجاری تولید شیر,طرح توجیهی پیرامون تولید شیر,طرح توجیهی تولید شیر,طرح کارآفرینی تولید شیر,طرح کسب و کار تولید شیر,کارآفرینی تولید شیر دانلود دانلود طرح توجیهی تولید شیر دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین)

  گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین) گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین) رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین)،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:آشنايي كلي با مكان كارآموزيفصل دوم: ارزيابي بخش‌هاي…

 • پلان معماري اتوكد طرح 59

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 59 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 59 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان عجب شیر

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان عجب شیر,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان عجب شیر,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان عجب شیر,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان عجب شیر دانلود…

 • تحقیق آهك

  تحقیق آهك آهك رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق آهك،در قالب word قابل ویرایش و در 25 صفحه.توضیحات:آهك از مهمترين مصالح كلسيم دار است كه در ساختمان به شكلهاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد. ممكن است بشر هم زمان…

 • تحقیق تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد

  پایان نامه پیرامون اعتیاد,پروژه اعتیاد,تحقیق اعتیاد,تحقیق در مورد اعتیاد,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی اعتیاد,دانلود تحقیق اعتیاد,مقاله اعتیاد تحقیق تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد یکی از معضلات عمده جهانی در حال حاضر مسئله…

 • تحقیق طراح و آرشیتکت مجتمع تجاری الماس شرق

  تحقیق طراح و آرشیتکت مجتمع تجاری الماس شرق تحقیق طراح و آرشیتکت مجتمع تجاری الماس شرق رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  طراح و آرشیتکت مجتمع تجاری الماس شرق،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مجتمع تجاری…

 • دانلود طرح توجیهی نان فانتزی

  BPنان,امکان سنجی نان فانتزی,برآورد هزینه نان فانتزی,دانلود طرح توجیهی نان فانتزی,طرح تاسیس نان فانتزی,طرح تجاری نان فانتزی,طرح توجیهی پیرامون نان فانتزی,طرح توجیهی نان فانتزی,طرح کارآفرینی نان فانتزی,طرح کسب و کار نان فانتزی,کارآفرینی نان فانتزی دانلود دانلود طرح توجیهی نان فانتزی…

 • فایل اکسل نرخ عوامل 1396 بر اساس اعلام سازمان آمار

  دانلود فایل اکسل نرخ عوامل 1396,فایل اکسل نرخ عوامل 1396,فایل اکسل نرخ عوامل 1396 بر اساس اعلام سازمان آمار,فایل اکسل نرخ عوامل 1396 رایگان,فایل اکسل نرخ عوامل 1396 ماشین آلات,فایل اکسل نرخ عوامل 1396 مصالح,فایل اکسل نرخ عوامل 1396 نيروي…

 • تحقیق نقش كامپيوترها در پست هاي فشار قوي

  اتوماسیون پست ‎های فشار قوی,اتوماسیون مجتمع پست ‎ها,حفاظت در پست ‎های فشار قوی,شبکه های کامپیوتری در اتوماسیون پس,کامپیوتر در پست فشار قوی,کنترل پست ‎های فشار قوی,کنترل پست های فشار قوی با استفاده از کامپیوتر,نقش كامپيوترها در پست هاي فشار قوي…

 • پاورپوینت کتاب سبک شناسی2 نثر تالیف دکتر سیروس شمیسا

  پاورپوینت سبک شناسی (2),تحقیق سبک شناسی (2),خلاصه کتاب سبک شناسی (2),سبک شناسی (2) پاورپوینت کتاب سبک شناسی2 نثر تالیف دکتر سیروس شمیسا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت کتاب سبک شناسی2 نثر تالیف دکتر سیروس شمیسا،در قالب ppt  و در 186…

 • تحقیق بويلر ‎Heat recovery steam Generatary HRSG

  تحقیق بويلر ‎Heat recovery steam Generatary HRSG تحقیق بويلر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بويلر ‎Heat recovery steam Generatary HRSG،در قالب word و در 72 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بويلر بخار را با فشارهاي متوسط و بالا…

 • تحقیق برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی پروژه ها

  تحقیق برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی پروژه ها برنامه ریزی نیروی انسانی پروژه ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی پروژه ها،در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیده مقدمه انگیزه تحقیق شرح…

 • پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان

  پاورپو,پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان,پرینه در بارداری و زایمان,تحقیق پرینه در بارداری و زایمان,دانلود پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان,دانلود پاورپوینت در مورد پرینه در بارداری و زایمان,دانلود رایگان پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان پاورپوینت پرینه در بارداری…

 • نقشه ی بخش های شهرستان سراب

  استان آذربایجان شرقی,بخش های شهرستان سراب,شیپ فایل بخش های شهرستان سراب,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان سراب,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان سراب,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان…

 • دانلود گزارش کارآموزی شرکت غذایی پیچک طراحی سیستم مالی صنعتی

  دانلود کارآموزی شرکت غذایی پیچک,دانلود گزارش کارآموزی شرکت غذایی پیچک,شرکت غذایی پیچک,طراحی سیستم مالی صنعتی,کارآموزی شرکت غذایی پیچک,کارورزی شرکت غذایی پیچک,گزارش کارآموزی شرکت غذایی پیچک,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی رشته مدیریت و حسابداری دانلود دانلود گزارش کارآموزی شرکت غذایی پیچک طراحی سیستم…

 • تحقیق مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران

  پاورپوینت مديريت HSE,پروژه آماده در مورد مدير,تحقیق آماده در مورد مديريت HSE,تحقیق در موردمديريت HSE,تحقیق مديريت HSE,دانلود تحقیق در مورد مديريت HSE,دانلود تحقیق مديريت HSE,دانلود مقاله مديريت HSE,مديريت HSE تحقیق مراحل مختلف پروژه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران رفتن…

 • تحقیق شاه اسماعیل صفوی

  پایان نامه شاه اسما,پروژه در مورد شاه اسماعیل صفوی,پروژه شاه اسماعیل صفوی,تحقیق در مورد شاه اسماعیل صفوی,دانلود تحقیق شاه اسماعیل صفوی,دانلود رایگان تحقیق شاه اسماعیل صفوی,شاه اسماعیل صفوی,مقاله در مورد شاه اسماعیل صفوی,مقاله شاه اسماعیل صفوی تحقیق شاه اسماعیل صفوی…

 • آموزش به کمک روشهاي تغيير رفتار

  تقویت مثبت و منفی,روشهای ایجاد رفتار های تازه,روشهای کاهش دادن رفتار های نا مطلوب دانلود آموزش به کمک روشهاي تغيير رفتار دانلود فایل فهرست مطالب : آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار برنامه تغییر رفتار تعیین هدف تعیین وضع فعلی…

 • نقشه ی خطوط همدمای استان قزوین

  دانلود نقشه همدمای استان قزوین,شیپ فایل خطوط همدمای استان قزوین,شیپ فایل خطوط همدمای قزوین,شیپ فایل همدمای استان قزوین,نقشه خطوط همدمای استان قزوین,نقشه خطوط همدمای قزوین,نقشه همدمای استان قزوین,نقشه همدمای قزوین دانلود نقشه ی خطوط همدمای استان قزوین دانلود فایل دانلود نقشه خطوط…

 • پاورپوینت بانک جهانی

  آشنایی با بانک جهانی,اهداف بانک جهانی,بانک جهانی,بانک جهانی سایت,بانک جهانی کجاست,پاورپوینت بانک جهانی,پایان نامه بانک جهانی,تاریخچه بانک جهانی,تحقیق بانک جهانی,ساختار بانک جهانی,لزوم تشکیل بانک جهانی,معرفی بانک جهانی,مقاله بانک جهانی دانلود پاورپوینت بانک جهانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بانک…